top of page

Gestaltterapi

I Gestaltterapien arbejder vi ligeværdigt som medmenneske parallelt med vores faglige kundskaber.
I terapien er kontakten mellem terapeut og klient central i samspil med opmærksomheden på egne følelser, tanker, oplevelser fra omgivelserne og kroppen.

Uløste situationer kan sætte sig i kroppen som spændinger, og det at sanse kroppens signaler kan være indgangsporten til nye indsigter og forløsning også på det fysiske plan. Krop og psyke er en helhed, og derfor også en del af det jeg arbejder med i terapien.

 

Nogle eksempler på hvad klienter bringer op i terapien kan være:

Det der bliver ved med at dukke op i bevidstheden som noget uafsluttet

Konflikter hjemme og på arbejde

Mistrivsel i relation til job, partner og andre sociale relationer

Dilemmaer ifh.t. valg og fravalg i livet

Ønske om mere klarhed over egne livsværdier og at handle herudfra

At blive styrket i og bevidst om, ”hvem er jeg” – at vove at stå ved den jeg er

Tab af nære personer i livet, tab af job og eksistensgrundlag, tab af fysisk formåen

Erhvervslivets erfaringer med den gestaltterapeutiske uddannelse:

Et tydeligt og dynamisk lederskab

Fokus på dialogen – også når der er konflikter

Forbedret evne til at være innovativ

Forbedret evne til at sætte potentialet i spil

Øget kapacitet til at indgå i et fleksibelt teamsamarbejde

Høj motivation og ansvarlighed

 

 Gestaltterapi som psykoterapeutisk form:

Terapien er en oplevelses – og procesorienteret terapiform der tager udgangspunkt i det, der sker her og nu i mødet, og med de emner du bringer op i terapien. Det handler om meningen med vores handlemønstre, frem for årsagen til disse.

Gestaltterapi beskæftiger sig med at mærke egne behov, finde det meningsfulde i livet, egne livsværdier og handle i overensstemmelse med disse forhold i samspil med omverdenen. Desuden som menneske at være vidende om sit ansvar for eget liv og de konsekvenser der følger med, at træffe valg i tilværelsen eller lade være.

Den psykologiske teori bag gestaltterapi er gestaltpsykologien: Det handler om, hvordan vi som mennesker bærer os ad, med at få mening i alle de påvirkninger der hele tiden kommer indefra og udefra og påvirker sanserne. Mennesket har en medfødt evne til at organisere sanseindtryk i helheder. Gestaltpsykologerne kalder disse helheder GESTALTER. Helhederne er nødvendige, for at få mening i det vi oplever, det vi ser. Når vi har dannet en mening med det vi oplever, kan vi handle meningsfuldt ud fra det behov, der er vigtigst i situationen i hverdagen.

Metoden i gestaltterapi er fænomenologisk, hvilket vil sige, at terapeuten tager udgangspunkt i den enkeltes opfattelse af det der er og sker i livet. Terapeuten bestræber sig på at forstå klientens oplevelse af livet og hjælpe den enkelte derudfra.

Menneskesynet i gestaltterapi er eksistentialistisk hvilket vil sige, at der tages udgangspunkt i livet og dets grundvilkår. Menneskets måde at forholde sig til sit eget liv ifh.t. døden, friheden, isolationen og meningsløsheden.

bottom of page